Hout of the box is ter zake kundig in:

1 -Houtarchitectuur en ontwerp welstandsvrije gebieden.

Voorbeeld a: Hout of the box ontwerpt samen met de opdrachtgever.

Naar schatting heeft de helft van alle gemeenten wel een of meer welstandsvrije gebieden aangewezen. Een opdrachtgever heeft een bouwkavel waarop welstandsvrij gebouwd mag worden. Hij heeft vele voorbeelden van woningen gezien en kiest ervoor een duurzame woning samen met Hout of the box te ontwerpen en deze tevens te laten bouwen door Hout of the box. Het is belangrijk om hierbij de kosten van ‘gewone’ houtbouw, laagenergiebouw en passiefbouw met elkaar te vergelijken.

Hout of the box bestudeert samen met de opdrachtgever het vigerende bestemmingsplan om er zeker van te zijn dat er welstandsvrij gebouwd mag worden op de kavel. Het bestemmingsplan blijkt wel richtlijnen te geven waaraan een woning dient te voldoen. Onder andere zijn de nokhoogte, de goothoogte en het maximaal bebouwbare oppervlak van de bouwkavel omschreven.

Wanneer ervoor gekozen wordt een passief gebouw te maken, is de zuidelijke oriëntatie van de woning op de kavel van belang.

Samen met de opdrachtgever gaat Hout of the box aan de slag met het ontwerp. Vanaf het begin wordt er in 3D getekend om alle knelpunten in de houtconstructie zichtbaar te maken, en vooral ook om de klant te wijzen op gunstige en kostenbesparende details die dan uitgetekend worden.

 • Hout of the box tekent vervolgens de plattegronden, gevels, doorsneden, bouwtechnische details en de situatie van de woning op de kavel.
 • De gehele woning wordt door de constructeur berekend zoals vereist is bij het aanvragen van de omgevingsvergunning.
 • De berekeningen, KOMO-attesten als onderbouwing van de Rc- en U-waarden en informatie (attesten) over de installaties worden toegevoegd alsmede de EPC-berekening en een PHPP-berekening wanneer het een passief woning betreft.
 • Ook regelt Hout of the box het sonderen (=het bepalen van het draagvermogen van de grond) voor de opdrachtgever.

Het uitgangspunt is om een handgemaakte ambachtelijke woning te bouwen; de klant kiest voor kwaliteit. Om het casco van de woning vlot wind- en waterdicht te plaatsen, worden alle dragende elementen zo ontworpen dat ze exact en gedetailleerd voorgebouwd kunnen worden in de werkplaats.

2 - Houtarchitectuur en ontwerp welstandsplichtige gebieden.

sdrift

Voorbeeld b: Hout of the box ontwerpt.

Een opdrachtgever heeft een optie genomen op een prachtige kavel en besluit een woning te laten ontwerpen met een persoonlijke signatuur. Een duurzame woning met veel gebruik van hout en moderne technieken geniet de voorkeur van de klant. Hout of the box helpt de klant om zijn wensen duidelijk vast te leggen en het programma van eisen op te stellen. Met deze kennis maakt Hout of the box een passend voorlopig ontwerp met de klant.

Tijdens dit ontwerpproces onderzoekt Hout of the box het vigerende bestemmingsplan, bespreekt met de gemeente de gekozen vorm van architectuur en onderzoekt daarbij of de gewenste houtarchitectuur zal voldoen aan de ‘redelijke eisen van welstand’. Bijna alle gemeenten hebben tegenwoordig een welstandsbeleid geformuleerd.  Lees hier de uitleg over welstand.

De welstandscommissie is enthousiast over het ontwerp. Het uiterlijk van de woning en het materiaalgebruik passen binnen de criteria die de gemeente heeft vastgelegd (= welstandsnota), en de gemeente geeft groen licht om het ontwerp af te maken en de omgevingsvergunning aan te vragen.

Een ontwerp dat dient te voldoen aan redelijke eisen van welstand, wijkt helaas vaak af van de eigenlijke wensen van de klant. Er mag geen omgevingsvergunning voor het bouwen verleend worden als het bouwplan in strijd is met deze eisen , tenzij B en W gemotiveerd beslissen dat het (om andere redenen) toch mag. Veel gemeenten stellen precieze welstandseisen in gebieden met een bijzonder karakter en leggen de lat wat lager in minder kwetsbare gebieden, afhankelijk van de ambities in de gemeenteraad. Hout of the box is ervaren in houtarchitectuur en heeft een feeling voor het vinden van de ‘balans’ tussen ‘wat de klant wenst’ en ‘wat mag van welstand’. Hout of the box is bovendien uiterst nauwkeurig in het ontwerpen van een woning, wat feitelijk betekent dat een compleet ontwerp ook efficiënt te bouwen is.

Voorbeeld c: Hout of the box werkt samen met een architect.

Een opdrachtgever heeft met een bevriende architect afgesproken om samen een modern huis te gaan ontwerpen. De architect is zeer ervaren, en prefereert samenwerking met Hout of the box om zeker te zijn van het correct detailleren van alle woningonderdelen. De woning zal een nulenergiewoning worden, wat inhoudt dat over een jaar gemeten het energiegebruik van een woning netto ongeveer nul is: er wordt niet méér energie uit het gas- en elektriciteitsnet betrokken dan het huis zelf oplevert.

Nadat de architect het uiterlijk van de woning heeft ontworpen, en zodra het zeker is dat er een omgevingsvergunning verleend wordt, maakt Hout of the box alle werktekeningen en plaatst deze in een 3D-model, zodat vooraf te zien is hoe de woning in elkaar steekt. De bouwkundige constructeur controleert het dragende casco en maakt de constructieberekeningen.

Uiteindelijk zal Hout of the box de woning ook bouwen, terwijl de architect de directie voert gedurende het project. (Zie: 4 – Bouwen met Hout of the box – vaste aanneemsom of regie.)

3 - Houtarchitectuur en ontwerp vergunningvrij bouwen.

Hout of the box ontwerpt en maakt constructieve en decoratieve architectuurelementen om bestaande bouw een nieuwe vorm of inhoud te geven, of deze vergunningvrij uit te breiden en duurzaam en vlot te upgraden.

De volgende bouwwerken zijn bijvoorbeeld vergunningvrij te maken:

 • aanbouw tot 4 meter
 • mantelzorgwoningen
 • bijgebouwen

Vergunningvrij bouwen is uitermate geschikt om als zelfbouw aan te pakken (lees hier over zelfbouw).

De volledige regelgeving over vergunningvrij bouwen: http://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/BijlageII/geldigheidsdatum_28-12-2014

Ook al mag u vergunningvrij bouwen, u moet daarbij wel voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2012 en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek.

4 - Bouwen: vaste aanneemsom of regie.

Er kan een aanneemsom zijn afgesproken of het kan gaan om een werk in regie. Dit laatste wil zeggen dat de werkzaamheden worden afgerekend op basis van vooraf overeengekomen uurtarieven en materiaalprijzen. Veelal werkt Hout of the box in regie.

Een duidelijke toelichting op de ‘Algemene Voorwaarden voor Aannemingen van werk 2013’ die Hout of the box hanteert, is opgesteld door ‘Bouwend Nederland’. Die toelichting vindt u hier: http//www.bouwendnederland.nl/download.php?itemID=31304

De oude AVA uit 1992 bestonden uit twee verschillende sets van algemene voorwaarden: een versie voor situaties waarin sprake was van een vooraf vastgestelde vaste aanneemsom, en een versie voor uitvoering van het werk tegen vergoeding van de daadwerkelijke kosten op basis van vooraf bepaalde kostenposten. In de AVA 2013 zijn beide versies nu geïntegreerd.

5 -Zelfbouw

Gemeente Amsterdam omschrijft precies wat ‘zelfbouw’ is:

Een huis (laten) ontwerpen en vervolgens zelf (laten) bouwen. Een particulier is opdrachtgever voor het ontwerp en de bouw van de eigen woning met de vrijheid dit binnen de randvoorwaarden te organiseren. Naast de vrijheid die dit biedt brengt het ook verantwoordelijkheid met zich mee. Het kost tijd en energie om een zelfbouwtraject te organiseren. Er komt veel bij kijken. Maar je krijgt loon naar werken want het eindresultaat is een woning die volledig aan de eigen woonwensen voldoet. En wie wil dat niet?

‘Hout of the box’ doet veel voor de zelfbouwer, lees hier uitgebreid over deze zelfbouw. Er zijn nu vele gemeentes in Nederland die zelfbouwkavels aanbieden. De website www.zelfbouwinnederland.nl is een goede start als u zoekt naar een kavel.

De kosten voor advies en project begeleiding worden berekend per project en zijn standaard euro 79,00 per uur (ex. BTW).

Het totale honorarium voor het ontwerpen van een complete woning of ander bouwwerk in onderverdeeld in de volgende fasen:

 1. het voorlopig ontwerp
 2. het definitief ontwerp
 3. de bouwvoorbereiding
 4. prijs- en contractvorming
 5. uitvoering en oplevering

Aanvankelijk is het honorarium percentage 6 tot 10% van de bouwkosten voor een complete woning. Wanneer Hout of the box de woning ontwerpt en tevens bouwt is er een kostenbesparing. Immers is de fase 4: ‘prijs- en contractvorming’ tevens een onderdeel van het eigenlijke bouwen en deze wordt uiteraard niet geheel dubbel berekend. 

Wanneer het een kleiner project betreft zoals een renovatie, aanbouw of mantelzorgwoning, dan wordt een aannemelijk uurtarief afgesproken voor het honorarium.

Hout of the box werkt met CadWork-3D- en 2D-software voor efficiënte kennisoverdracht en het produceren van productietekeningen met het beste ontwerpresultaat.

Maak een afspraak voor een gratis oriënterend gesprek en lees over de workshops en diensten